:: วิธีการชำระเงิน ::

เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์ Post e Mart ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้วท่านสามารถเลือก
ชำระเงินได้ 2 วิธี คือ

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต  
    ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ที่ปรากฏ หลังจากนั้นมีระยะเวลาในการยืนยันอนุมัตตัดเงิน
    จากธนาคาร ประมาณ 3-5 วันทำการ (กรณีนี้ต้องชำระสินค้าอย่างต่ำ 500 บาท ขึ้นไป)

2. ชำระเงินผ่านธนาคารแบบ Bill Payment
   วีธีการชำระเงินนี้ เฉพาะใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วย "PO"เท่านั้น (ประเภทสินค้า:ตราไปรษณียากร สิ่งสะสม
   และสินค้าไปรษณีย์) หากใบสั่งซื้อของท่านขึ้นต้นด้วย "SO" กรุณาศึกษาที่ click (ประเภทสินค้า:อร่อยทั่วไทย
   และสินค้าเบ็ดเตล็ด)

    2.1 ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศ
         โดยเลือกชำระเงินแบบ Bill Payment เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    2.2 วิธีการชำระเงินแบบ Bill Payment
       2.2.1 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1.
 บอกเคาน์เตอร์ธนาคารว่า ชำระเงินแบบ Bill Payment Company Code
 - ธนาคารกรุงไทย:1545
 - ธนาคารไทยพาณิชย์:1545
 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:01545
 - ธนาคารธนชาติ:1050
2.  ชื่อ - นามสกุล
3.
 (Ref 1) หมายเลข PO
4.
 (Ref 2) เบอร์โทรศัพท์ผู้สั่งซื้อ
5.  จำนวนเงิน..............บาท
       2.2.2 การชำระเงินผ่าน ATM / Internet
1. เลือกชำระสินค้าและบริการ
2. เลือก ไปรษณีย์ไทย หรือ ใส่ Company Code ของธนาคารที่ท่านชำระเงิน
  - ธนาคารกรุงไทย:1545
  - ธนาคารไทยพาณิชย์:1545
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:01545
  - ธนาคารธนชาติ:1050
3. (Ref 1) หมายเลข PO
4. (Ref 2) เบอร์โทรศัพท์ผู้สั่งซื้อ
5.
จำนวนเงิน..............บาท
6.
ข้อควรระวัง :
  - หากท่านใช้ Company Code 01545 ของธนาคารกรุงศรี
    จะต้องชำระเงินผ่าน ATM/Internet Banking ของธนาคารกรุงศรี เท่านั้น
  - โปรดใส่หมายเลข PO / เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  - หากไม่กด "ยืนยันการสั่งซื้อ" ปณท จะไม่ทราบข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน
     หมายเหตุ
       -กรณีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารจะรายงานการชำระเงินให้ไปรษณีย์ไทยทราบในวันทำการถัดไป
        ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้ให้ไปรษณีย์ไทยทราบอีก
       -หากท่านไม่ได้ชำระเงินแบบ Bill Payment โปรดจัดส่งหลักฐานการโอนเงิน ตามข้อ 2.4
        ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

     2.3 โปรดโอนเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ หากเกินกว่ากำหนดฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร
          ขอยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           (*หากเป็นชุดที่ได้รับความนิยม กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 2 วัน*)

    2.4 การแจ้งการชำระเงิน รายละเอียดสำคัญควรมี ในเอกสารที่ท่านส่ง FAX มา ได้แก่
          1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
          2. รายละเอียด (Post E-Mart / Order No............. / จำนวนเงิน...........บาท)
          3. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip)
          4. ในกรณีที่ท่านชำระเงินช้ากว่ากำหนดและสินค้าในรายการสั่งซื้อของท่านหมด
              เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าเดิมเป็นสินค้าอื่นทดแทน

TO  :   ตลาดตราไปรษณียากร  FAX  02-831-3850 / 02-573-4494
- คุณดวงใจ ในแสตมป์
- Post E-Mart / Order No : 555 / จำนวนเงิน 550 บาท

3. สมัครสมาชิกบัญชีเงินฝาก
    ท่านที่สมัครสมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม (รวมถึงสมาชิก VIP)  สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่
    หมวดรายการเมนู สมาชิกแสตมป์/วารสาร หัวข้อ สมัคร/ต่ออายุ สมาชิก เพื่อแจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งประจำ

4. การแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ (กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร)
    เมื่อท่านแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ กรุณาแนบไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) ด้วย หากท่าน
   ไม่สามารถสแกนภาพส่งมาด้วยได้ กรุณาส่งผ่านทางโทรสาร ตามข้อ 2.3 เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ฝ่ายบัญชีต่อไป 

5. อัตราค่าฝากส่งในประเทศ
    1.ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Post eMart
         - ซื้อสินค้า ต่ำกว่า 500 บาท/ครั้ง ค่าจัดส่ง 50 บาท
         - ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 500 บาท/ครั้ง ขึ้นไป จัดส่งฟรี
    2. สมาชิกแสตมป์ไทย ยกเว้นค่าฝากส่ง โดยขอให้สมาชิกดำเนินการดังนี้
        - email : cs_stamp@thailandpost.com หรือ โทรศัพท์ 02-573-5480, 02-573-5463
          หรือ Fax 02-573-4494
        - แจ้งชื่อ-สกุล / หมายเลขสมาชิก / รายการสินค้าที่ต้องการ
        - แจ้งเบิกสินค้าโดยหักเงินจากบัญชีสมาชิกฯ
6. อัตราค่าฝากส่งต่างประเทศ
    1. ตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม ใช้อัตราค่าบริการจดหมายระหว่างประเทศทางอากาศลงทะเบียน โดยคำนวณจาก
       น้ำหนักสินค้าและน้ำหนักหีบห่อ
    2. สินค้าไปรษณีย์ ใช้อัตราค่าบริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ โดยคำนวณจากน้ำหนักสินค้าและ
       น้ำหนักหีบห่อ

    หมายเหต ในกรณีที่ซื้อทั้งสินค้าไปรษณีย์และแสตมป์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดส่งแยกแสตมป์ออกจาก
สินค้าไปรษณีย์ เพื่อป้องกันมิให้แสตมป์ของท่านเกิดการเสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.