ซอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
(14 บาท)