buy cart
ชื่อกลุ่มสินค้า วิสาขบูชา 2560
วันแรกจำหน่าย 03 พฤษภาคม 2560
รหัสสินค้า P002452
ชื่อสินค้า วิสาขบูชา 2560
ราคาสินค้า 12.00  บาท
ประเภทสินค้า แสตมป์ทั่วไป/ที่ระลึก
รายละเอียดสินค้า เป็นอีกหนึ่งในซีรี่ส์ที่ต่อเนื่องจากแสตมป์ชุดวันวิสาขบูชาปีที่แล้ว โดยครั้งนี้เป็นพุทธวจนว่าด้วยความสุข ๔ ประโยค คือ ศีลให้เกิดสุขตราบเท่าชรา (สุขํ ยาว ชรา สีลํ) ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข (สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา) ปัญญาได้มาแล้วให้เกิดสุข (สุโขปญฺญาปฏิลาโภ) และการไม่ทำบาปทั้งหลายให้เกิดสุข (ปาปานํ อกรณํ สุขํ) ประกอบภาพพระอจนะ พระพุทธรูปองค์สำคัญที่วัดศรีชุม จ.สุโขทัย ซึ่งกล่าวขานกันว่าเป็น “พระพุทธรูปพูดได้”เพื่อสื่อความหมายของ “พุทธวจน”นั่นเอง พุทธวจนทั้งสี่ประโยคนี้ เป็นหนึ่งใน 3 พระคาถา จากเรื่องเล่าในพระธรรมบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เมื่อครั้งประทับใกล้เทือกเขาหิมาลัย ภายหลังมารพยามชักนำให้พระองค์เป็นพระราชาปกครองแผ่นดิน
จำนวนสั่งซื้อ/ครั้ง ไม่จำกัด  ชุด
หมายเหตุ -

 

 

 


 
 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.