Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
 


 
 
:: วิธีการชำระเงิน ::

     เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์ Post e Mart ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้วท่านสามารถเลือก
ชำระเงินได้ 2 วิธี คือ

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต  
    ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ที่ปรากฏ หลังจากนั้นต้องรอระยะเวลาในการยืนยันอนุมัตตัดเงิน
    จากธนาคาร

2. ชำระเงินผ่านธนาคาร
    วิธีการชำระเงินนี้ เฉพาะใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วย "SO" ซึ่งเป็นบริการอร่อยทั่วไทยฯ และสินค้าเบ็ดเตล็ด หากใบสั่งซื้อของท่านขึ้นต้นด้วย "PO" กรุณาศึกษาที่ click
    2.1 ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และตู้ ATM ทุกสาขา
          ทั่วประเทศ โดยเลือกชำระเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ธนาคารธนชาต ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ผ่านตู้ ATM /
 internet / Thanachart bank โดยชำระเงินแบบ
 Bill Payment Company Code 1050
ทหารไทย

 ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านตู้ ATM / internet / SCB online /
 Easynet
โดยชำระเงินแบบ
 Bill Payment Company Code 1545

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร / ผ่านตู้ ATM
 ธนาคารกรุงไทย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM
 ธนาคารกรุงไทย ผ่านโทรศัพท์ (Tele Banking)
 ธนาคารกรุงไทย ผ่าน KTB Online
 จ่ายค่าอาหารผ่านบริการ mPay (สำหรับลูกค้า AIS)  เพิ่มเติม

    2.2 ขั้นตอนการชำระเงินที่เคาน์เตอร์
1.
 บอกเคาน์เตอร์ธนาคารว่า ชำระเงินแบบ Bill Payment Company Code
 - ธนาคารกรุงไทย:1545
 - ธนาคารนครหลวงไทย:1050
2.  ชื่อ - นามสกุล
3.
 (Ref 1) เบอร์โทรศัพท์ผู้สั่งซื้อ
4.
 (Ref 2) หมายเลข SO
5.
 จำนวนเงิน
      หมายเหตุ  ไม่ต้องเขียนใบฝากเงินธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย ์ อัตราค่าธรรมเนียม 15 บาท / 1 รายการ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท / 1 รายการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


 

 

 
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Copyright © 2008-2009 www.postemart.com All Right Reserved.